Lider Włocławek

Idź do spisu treści

Menu główne

o projekcie

ANWIL dla Włocławka > "z Liderem gram fair play" 2014/2015

    

NA WSTĘPIE........
Sport XXI wieku wniósł niepokój i zagrożenie. Zaczęły mu towarzyszyć liczne zjawiska anty-wychowawcze – brutalność, chuligaństwo zarówno sportowców jak i kibiców, przewaga pieniądza nad zasadami moralnymi. Sport jutra jest w rękach dzieci i młodzieży, dlatego ważną rolę przypisuje się zasadzie fair-play w edukacji młodego pokolenia. Jej przesłania pozwolą wzbogacić społeczeństwo, wzmocnić przyjaźń między ludźmi różnych narodów. Fair play to droga do zwycięstwa każdego z nas. Stąd apel o popularyzację jej w szkołach, klubach, organizacjach sportowych.
Należy wdrażać jej wartości do sportowej aktywności, ale również we własnym życiu, własnej szkole, własnym domu. Daje ona ogromne możliwości wychowawczego oddziaływania na dzieci i młodzież. Warunkiem jest jednak to, by ,,młodzież rozumiała jej sens i kojarzyła z nią zasady czystej gry w każdej walce sportowej, a bez jej przestrzegania sport przestanie być wartością w życiu młodego człowieka,(Z. Żukowska Fair play - Sport_Edukacja. PTNKF Warszawa 1997 ). Poprzez stosowanie tej idei można oddziaływać nie tylko na jednostkę, ale również na społeczeństwo, by eliminować z imprez sportowych wszelkie działania i czynniki, które powodują zachwianie równości szans w walce sportowej. Sport jest dla wielu młodych ludzi ważnym elementem życia. Jak będzie postrzegany i jaką rolę odegra w nim fair play zależy w dużej mierze od trenerów, nauczycieli i działaczy sportowych. Należy pokazać młodemu pokoleniu, że fair play jest w sporcie najważniejszy i nauczyć ich przenosić te zasady na inne płaszczyzny ludzkiej działalności. By równość w sporcie przekładana była na równość wszystkich ludzi wobec siebie. Fair play ze swoimi  hasłami: szlachetność, czystość, sprawiedliwość, tolerancja są najważniejszymi przesłankami wychowania młodzieży.
Stan wiedzy na temat fair play sprawdził prof. AWF w Warszawie Tadeusz Maszczak przeprowadzając badania wśród uczniów wybranych szkół podstawowych.
Większość badanych uczniów uważała, że idea fair play powinna być bardziej niż dotąd propagowana. Najbardziej oczekiwane przez uczniów jest jej upowszechnianie przez sportowców i instytucje związane ze sportem oraz szkołę. Większość badanych uczniów (40%) wiąże zasadę fair play ze sportem, 16% widzi możliwość jej zastosowania w szkole, pozostali dostrzegają powiązanie tych etycznych zasad z innymi dziedzinami życia, takimi jak: praca, polityka, biznes, życie rodzinne i szeroko pojęte kontakty międzyludzkie.
Organizatorzy sportu powinni zatem uświadomić sobie, że sport dzieci i młodzieży to płaszczyzna urzeczywistniania potrzeb i aspiracji bardzo młodych ludzi. Istotne jest, aby sport młodzieżowy zapewniał realizację tych potrzeb, a nie podporządkowywał dzieci i młodzież potrzebom sportu.
Efektem edukacji sportowej może być, bowiem nie tylko sukces, ale też kreacja wartości ludzkich. Mistrzostwo czyni je widocznymi dla wszystkich, a wartości fair play nadają sukcesowi sportowemu wymiar pozasportowy, uniwersalny.
Dlatego proponowany przez nas program jest bardzo ważnym elem
entem nie tylko życia sportowego, ale i codziennego młodych ludzi skupionych w naszym stowarzyszeniu. Znajduje on również odzwierciedlenie w Programie współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004. Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne, § 7 punkt 5 b) mówi o zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu zminimalizowania występowania negatywnych zjawisk i niepożądanych zachowań, co zostało ujęte w proponowanym przez nas programie.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Zadanie polegać będzie na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla 50 dzieci - członków stowarzyszenia, z dwóch grup wiekowych rocznik 2002 i 2005 oraz dla grupy 10 trenerów. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w formie zajęć teoretycznych z psychologiem i sportowych z  trenerem piłkarskim. Będą one miały na celu zdobywanie umiejętności gry fair-play, uczenia się rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, komunikacji w grupie i wzajemnego motywowania się do pozytywnego działania oraz utrwalenia zdobytych umiejętności. Dla trenerów przewidziano zajęcia z pedagogiem, których celem będzie wsparcie i motywacja do dalszego działania na zasadach fair play, pomoc w utrwaleniu tych zasad nie tylko na boisku, ale także poza nim.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Głównym celem realizacji zadania publicznego jest przeprowadzenie zajęć z pedagogiem , który umiejętnie przekaże i zaszczepi  zasady fair play w grupie  50 chłopców  z UKS Lider Włocławek, oraz przeprowadzenie zajęć z pedagogiem w grupie 10 trenerów UKS Lider Włocławek ( dwóch spośród trenerów poprowadzi zajęcia sportowe wdanej grupie wiekowej), którzy dzięki zajęciom pozyskają nowe umiejętności do pracy z młodzieżą.


DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM?

Grupą docelową projektu jest 50 chłopców na co dzień grających w piłkę nożną w UKS Lider Włocławek, z dwóch grup wiekowych rocznik 2002 i 2005, którzy poprzez udział w projekcie nabiorą nowych umiejętności i od najmłodszych lat zapoznają się z zasadami fair –play oraz poszanowaniem przeciwnika i tolerancją. Innymi odbiorcami zadania publicznego będą  trenerzy  UKS Lider Włocławek ( 10 osób), którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, propagując poprzez sport zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, uprzedzeń, nietolerancji i niepożądanych zachowań. Ponadto w ramach projektu wszyscy chłopcy otrzymają pomoc w formie paczki z artykułami żywnościowymi na Święta Bożego Narodzenia.  
Odbiorcami pośrednimi będą inni członkowie stowarzyszenia, rodzice i najbliższe otoczenie grupy docelowej projektu.


OD KIEDY?
Program z Liderem gram Fair Play będzie realizowany od października 2014 do czerwca 2015

NAJWAŻNIEJSZE..............
Opisany powyżej program jest odpowiedzią na dziesiejsze postrzeganie swiata przez młodzież. Istnieje potrzeba wdrożenia młodym ludziom takich haseł jak
szlachetność, czystość, sprawiedliwość, tolerancja - to najważniejsze przesłanki wychowania młodzieży. Te przesłanki zawierają zasady Fair Play. Stworzony projekt został doceniony i wsparty przez Fundację "ANWIL dla Włocławka". W pierwszym konkursie grantowym tej Fundacji otrzymalismy grant dzięki któremu będziemy mogli zrealizować opisane w programie zadania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego