Lider Włocławek

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin obozowy

Strefa rodzica > obóz SŁOWACJA - LATO 2015

   REGULAMIN

LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH 2015
organizowanych przez
UKS LIDER WŁOCŁAWEK

                            
&1


Obozy odbywają się w dwóch terminach:

Termin obozu - 11.07. do 21.07.2015 /  24.07. do 03.08.2015
Miejsce pobytu – Słowacja Rajeckie Teplice – Kunerad Horsky hotel Paradise&2


Kierownictwo obozu sprawuje zespół organizatorów oraz trenerzy

&3


Obowiązkiem uczestnika obozu jest:

- brać czynny i aktywny udział we wszystkich zajęciach
- dbać o dobre imię sportowca i być zdyscyplinowanym
- być taktownym wobec kierownictwa, kolegów, personelu, obsługi oraz osób trzecich
- szanować pomieszczenia, urządzenia obiektów, sprzęt gospodarczy i sportowy oraz inne mienie społeczne
- utrzymywać higienę osobistą, dbać o porządek i czystość

&4


Określona liczba zawodników pełni codzienne obowiązki dyżurnych wykonując czynności zlecane im przez członków kierownictwa i trenerów.

&5


Uczestnikom zgrupowania zabrania się:

- picia alkoholu, palenia papierosów oraz gier hazardowych
- samowolnego oddalenia się poza teren obozu
- przychodzenia na posiłki w nieodpowiednim ubiorze
- samowolnego wykonywania wszelkich ćwiczeń czy gier sportowych na terenie obozu i poza nim
- spożywanie produktów zabronionych
- samowolnego korzystania z kąpieliska w akwenach wodnych


&6


Organizator oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialnosci za posiadane przez zawodników rzeczy materialne; a w szczególnosci telefony, tablety, telefony itp. Tzw. kieszonkowe również na własną odpowiedzialność. Proponuje się aby rodzice młodszych roczników kieszonkowe włożyli do podpisanych kopert i przekazali w dniu wyjazdu trenerom.

&7


Nagrody i pochwały: dla uczestników zgrupowania zachowujących się wzorowo i wykazujących się odpowiednio postępami w szkoleniu, ustala się następujące wyróżnienia i nagrody: pochwała, pochwała wysłana do szkoły, nagrody książkowe

&8


Kary za naruszenie Regulaminu: nie przestrzeganie niniejszego REGULAMINU będzie karane w zależności od wykroczenia:

- upomnienie
- nagana
- wyznaczenie do dodatkowych czynności porządkowych
- wydalenie z obozu i powiadomienie rodziców oraz szkoły

&9


Decyzje Kierownictwa obozu są ostateczne i nieodwołalne

&10


Sprawy nie ujęte REGULAMINEM rozstrzyga Kierownictwo obozuORGANIZATOR                                       TRENER DRUŻYNY

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego